Informace o dítěti / klientovi

Doplňující informace

Je potřeba uvést jméno a příjmení alespoň jednoho z rodičů!

a) Shromažďované údaje slouží pro registraci dítěte, s osobními údaji je nakládáno v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

b) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činností Akademie pohybových aktivit, z. s., s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci např. v kronikách, tisku, na internetu, apod.

Odesláním formuláře čestně prohlašuji, že mé dítě je zdravotně způsobilé pro účast na aktivitách pořádaných Akademií pohybových aktivit, z. s. Prohlašuji, že mé dítě je způsobilé absolvovat fyzickou zátěž bez nebezpečí poškození jeho zdraví. Prohlašuji, že můj syn/dcera každé dva roky absolvuje pravidelnou preventivní lékařskou prohlídku a od poslední preventivní prohlídky se jeho/její zdravotní způsobilost nezměnila. Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly za nepravdivost tohoto prohlášení.

Prohlašuji, že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Platné znění prohlášení o bezinfekčnosti naleznete zde.

Aktuální smluvní podmínky naleznete zde.